Apps for All kids

Този интернет сайт е създаден по проект No BG161PO003-1.1.05-0250-C0001/15.02.2013 "Серия от образователни интерактивни приложения за мобилни устройства", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на конкурентноспособността на българската икономика" 2007-2013, съфинансирана от Европейският съюз чрез Европейският фонд за регионално развитие и от националният бюджет на Република България.